resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Past Presidents2018-2022 Miranda Lin

2016-2018 Yi-Lung Kuo

2015-2016 Yaoying Xu

2014-2015 Lusa Lo

2013-2014 Wen Ma

2012-2013 Barry Bai

2010-2012 Ya-yu Lo

2008-2010 Chuang Wang

2007-2008 Duc-Le To

2006-2007 Lihshing Leigh Wang

2005-2006 Aubrey Wang

2004-2005 Steve Chi-Yin Yuen

2002-2004 Duc-Le To

2001-2002 Chi-en Hwang

2000-2001 Lilly Lee Chen

1998-2000 Lilly Li-Rong Cheng

1997-1998 Shwu-Yong Huang

1996-1997 Ji-Mei Chang

1995-1996 Allen Huang

1994-1995 Jerry Huang

1993-1994 Samuel S. Peng